1. >
  2. >

About ROHM

Organization

Directors

President Satoshi Sawamura
Senior
Managing Director
Katsumi Azuma
Managing Director Tadanobu Fujiwara
Director Isao Matsumoto
Masahiko Yamazaki
Masaki Sakai
Yoshiaki Suenaga
Ken Sato
Hachiro Kawamoto
Koichi Nishioka
Full-Time Auditor Yoshiaki Shibata
Hiroyuki Nii
Auditors Hidero Chimori
Shinya Murao
Haruo Kitamura

Organization Chart

Organization Chart